Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Tirol Events: het bedrijf, dat snowtrips en wintersportreizen op maat organiseert.
b) Opdrachtgever: de wederpartij van Tirol Events.
c) Deelnemer(s): degene(n) die aan het project deelneemt c.q. deelnemen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
a) Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen Tirol Events en opdrachtgever, tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.
b) De toepasselijkheid van de door opdrachtgever eventueel gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
c) Afhankelijk van de aan Tirol Events verstrekte opdracht zullen mede van toepassing zijn de onderstaande voorwaarden die opdrachtgever tevens aanvaardt: de algemene voorwaarden van de door Tirol Events ingeschakelde herbergier, reisorganisatie, touroperator, luchtvaartmaatschappij, vervoersmaatschappij en eventuele andere derde in het kader van de uitvoering van de aan Tirol Events verstrekte opdracht.
In geval van onderlinge tegenstrijdigheid tussen de toepasselijke voorwaarden prevaleren de door Tirol Events opgestelde voorwaarden.
d) Door het verstrekken van de opdracht aan Tirol Events wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Tevens dient de opdrachtgever alle andere deelnemers hiervan op de hoogte te brengen.

Artikel 3 – Offertes
a) Alle offertes van Tirol Events zijn geheel vrijblijvend en voorlopig en nimmer als bindend te beschouwen, tenzij anders vermeld en zolang daarvan geen schriftelijke aanvaarding heeft plaatsgevonden.
b) Wanneer in offertes en/of bevestigingen en/of in de overeenkomst kennelijke vergissingen, verschrijvingen en/of telfouten voorkomen, is Tirol Events hieraan niet gebonden.
c) Wijzigingen in de oorspronkelijke offerte, van welke aard ook, die door of namens de opdrachtgever aangebracht worden, die hogere kosten met zich meebrengen dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever in rekening gebracht.
d) De tarieven zijn in euro’s en exclusief toeristenbelasting en btw, tenzij anders vermeld.

Artikel 4 – Overeenkomst
a) Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan na bevestiging door zowel opdrachtgever als Tirol Events per e-mail en/of fax en/of post. De overeenkomst wordt z.s.m. vastgelegd in een boekingsbevestiging en opdrachtgever dient zorg te dragen voor de betaling van de arrangementsprijs binnen de gestelde termijnen.
b) Tirol Events behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te ontbinden indien de boekingsbevestiging niet getekend is en de betaling niet uitgevoerd wordt binnen de gestelde termijnen.
c) Tirol Events is gerechtigd om door derden vastgestelde prijsverhogingen, zoals brandstoftoeslagen en veiligheidsheffingen, welke optreden na het sluiten van de overeenkomst, aan opdrachtgever door te berekenen.
d) Indien Tirol Events vervoer regelt voor opdrachtgever, zal opdrachtgever op de hoogte gebracht worden van de desbetreffende voorwaarden.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst
a) Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, zoals bijvoorbeeld een lijst met deelnemersnamen, waarvan Tirol Events aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Tirol Events worden verstrekt.
b) De opdrachtgever dient het definitieve aantal deelnemers 8 weken voor vertrek aan Tirol Events mede te delen. Indien het definitieve aantal deelnemers verschilt van het in de boekingsbevestiging genoemde aantal, wordt het tarief aangepast.
c) Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tirol Events zijn verstrekt, heeft Tirol Events het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de hieruit voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
d) Tirol Events is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of kenbaar behoorde te zijn.
e) De deelnemers dienen in het bezit te zijn van geldige reisdocumenten (paspoort, etc.).

Artikel 6 – Betaling
a) Betaling dient te geschieden binnen de in de boekingsbevestiging vermelde termijn. Indien er geen termijn in de boekingsbevestiging genoemd staat, geldt een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.
b) Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden door middel van storting of overmaking op een door Tirol Events aangewezen bankrekening.
c) Bij overschrijding van enige betalingstermijn als bedoeld in artikel 6a is de opdrachtgever in verzuim, en is de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 4% per maand over de eerste maand, waarin de betaling uit blijft en 4% per maand over de volgende maanden, zulks tot aan de dag der algehele voldoening.
d) Indien de opdrachtgever in verzuim is als bedoeld in artikel 6c, heeft Tirol Events het recht de uitvoering van het arrangement, daaronder begrepen de voorbereidende werkzaamheden, op te schorten.
e) Indien tijdens de uitvoering van het arrangement onvoorziene uitgaven noodzakelijk zijn, zullen deze, behoudens noodgevallen, slechts worden gedaan na overleg met de opdrachtgever. Deze uitgaven voldoet de opdrachtgever ter plaatse, of op een later tijdstip na ontvangst van een factuur.
f) In gevallen dat de opdrachtgever:
• in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom krijgt gelegd;
• onder curatele wordt gesteld;
• komt te overlijden;
• enige uit kracht der Wet of deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
• overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; heeft Tirol Events door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden enerzijds het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en anderzijds het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Artikel 7 – Annulering
a) De annuleringskosten bedragen een percentage van de totale arrangementsprijs, zoals die betaald is of zoals die betaald had moeten zijn op de datum van annulering.
• annulering langer dan 16 weken voor arrangementsuitvoering: 25% van het tarief, zoals vermeld in de boekingsbevestiging.
• annulering vanaf 16 – 8 weken voor arrangementsuitvoering: 50% van het tarief, zoals vermeld in de boekingsbevestiging.
• annulering vanaf 8 – 2 weken voor arrangementsuitvoering: 75% van het tarief, zoals vermeld in de boekingsbevestiging.
• vanaf 2 weken voor arrangementsuitvoering: 100% van het tarief, zoals vermeld in de boekingsbevestiging.
b) Bij een gedeeltelijke annulering heeft Tirol Events het recht, met terzijdestelling van de onder artikel 7a omschreven annuleringsregeling en ongeacht het tijdstip van annulering, de kosten en schade die de door haar ingeschakelde derden door de gedeeltelijke annulering lijden, en andere werkelijke schade en kosten, volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Onder een gedeeltelijke annulering wordt verstaan ieder verlaging van het aantal deelnemers in vergelijking met het aantal genoemd in de boekingsbevestiging.

Artikel 8 – Klachten
a) Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 uur na constatering aan Tirol Events te worden gemeld. De klachtmelding dient binnen 24 uur te worden gevolgd door een schriftelijke aangetekende opgave van de aard en de omvang van de klacht(en).
b) Indien een klacht gegrond is, zal Tirol Events alles in het werk stellen om de klacht direct te (laten) verhelpen danwel om het gebrek te (laten) herstellen, zonder dat hiervoor extra kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
c) Indien het verhelpen of herstellen van de gebreken niet meer mogelijk of zinvol is of indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Tirol Events slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in het artikel 9 met betrekking tot aansprakelijkheid.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
a) De aansprakelijkheid van Tirol Events, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering. Schade als het gevolg van een terroristische actie en/of een dreigende terroristische actie is door de verzekeraar, en dus ook door Tirol Events, uitgesloten.
b) Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Tirol Events beperkt tot de marge voor Tirol Events op het arrangement, althans dit gedeelte van de marge voor Tirol Events op het project, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De door Tirol Events in het kader van de opdracht te betalen kosten aan derden, zijnde de inkoopkosten, zijn bij de marge op het project niet inbegrepen.
c) Alle werkzaamheden en/of adviezen van Tirol Events worden naar beste weten en kunnen uitgevoerd c.q. verstrekt, maar garanderen op geen enkele wijze enig door opdrachtgever beoogd doel of resultaat, behoudens indien en voorzover dit schriftelijk is overeengekomen.
d) De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet van Tirol Events of haar ondergeschikten.
e) Tirol Events is nimmer aansprakelijk voor schade / wanprestatie veroorzaakt door Tirol Events ingeschakelde derden.
f) Indien de opdrachtgever of deelnemer(s) de aanwijzingen van Tirol Events, of van door haar bij de uitvoering van het arrangement ingeschakelde derden, niet opvolgt, is Tirol Events niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.
g) Tirol Events is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
h) Tirol Events, haar medewerkers en uitvoerders, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade door welke oorzaak en van welke aard ook, van door Tirol Events verrichte werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart Tirol Events, haar medewerkers en derden tegen alle vorderingen en kosten terzake.
i) De aansprakelijkheid voor schade, waarvoor een reis- en/of annuleringsverzekering dekking plegen te geven, is uitgesloten.
j) Tirol Events aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in een situatie van overmacht, zie artikel 10.
k) Ieder aansprakelijkheid van Tirol Events, van welke aard en uit welke hoofde dan ook, vervalt indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen na het einde van het arrangement Tirol Events via een schriftelijk aangetekende opgave aansprakelijk heeft gesteld.

Artikel 10 – Overmacht
a) Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Tirol Events geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tirol Events niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
b) Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstakingen in het bedrijf van door Tirol Events ingeschakelde derden, onvoorziene (reis)vertraging, extreme weersomstandigheden, brand, alle mogelijke overheidsmaatregelen, computer-/bedrijfsstoringen bij Tirol Events en/of de door Tirol Events ingeschakelde derden, alsmede de ondeugdelijke of de niet tijdige nakoming door deze derden waardoor Tirol Events haar verplichtingen jegens opdrachtgever niet (meer) naar behoren kan nakomen.

Artikel 11 – Verplichtingen van opdrachtgever/deelnemer
a) Opdrachtgever is jegens Tirol Events aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen van één of meerdere deelnemers.
b) De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van het arrangement daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Tirol Events van deelneming aan of voortzetting van het arrangement worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12 – Verzekering en Veiligheid
a) Alle (wintersport) activiteiten zijn op eigen risico. De opdrachtgever dient alle andere deelnemers hiervan op de hoogte te brengen.
a) De opdrachtgever en deelnemers zijn zelf verantwoordelijk een reis- en ongevallenverzekering af te sluiten.
b) Tirol Events raadt opdrachtgever en deelnemers aan een reis- en ongevallenverzekering inclusief meest uitgebreide wintersportdekking, alsmede een annuleringsverzekering af te sluiten. Informeer voorafgaande aan een wintersportreis altijd bij je verzekeringsmaatschappij of je voldoende verzekerd bent en of het land van bestemming ook onder de dekking valt.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
a) Op elke uitgebrachte offerte door Tirol Events alsmede op elke overeenkomst tussen Tirol Events en opdrachtgever en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
b) De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is verbindend. In geval van strijdigheid met dwingend recht van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen onverkort geldig.

Artikel 14 – Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
a) Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.
b) Van toepassing is steeds de versie, zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies